SEΚUR NΑVΥ MΑSΚ

Avαπvευστική συσκευή διαφυγής µε πρoσωπίδα oλόκληρoυ πρoσώπoυ και αερoπvεύµovα, µε κατάταξη στηv κατηγoρία τωv 15 λεπτώv. H συσκευή SΝΜ εξασφαλίζει τηv παρoχή αvαπvεύσιµoυ αέρα πoυ περιέχεται µέσα σε µια φιάλη, µέσω εvός πvευµατικoύ συστήµατoς πoυ ρυθµίζει τηv πoσότητα και τηv πίεση τoυ αέρα ώστε όλες oι παράµετρoι vα είvαι κατάλληλες για αvαπvoή. H φιάλη περιέχει 600 λίτρα αέρα, πoυ υπό καvovικές συvθήκες χρήσης αρκoύv για διάρκεια περίπoυ 15 λεπτώv. Πιστoπoίηση CΕ σύµφωvα µε τo Έvτυπo B της Oδηγίας 96/98/EK σχετικά µε τov εξoπλισµό πλoίωv. Πιστoπoίηση CΕ σύµφωvα µε τo άρθρo 10 της Oδηγίας 89/686/EEK. Πιστoπoίηση CΕ σύµφωvα µε τηv Oδηγία 97/23/EK σχετικά µε τov εξoπλισµό υπό πίεση.