Μάσκα Με Βαλβίδα PM 022 FFP1

Πιστοποίηση για συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ασφαλείας: CE 0086
Ευρωπαϊκό πρότυπο: EN 149:2001 + A1:2009
Περιγραφή προστασίας: Προστασία από αεροζόλ στερεά & υγρά μη τοξικά με συγκέντρωση έως 4,5 φορές του TLV (Treshold Limit Value : κατώτερο όριο επικινδυνότητας) ή έως 4 φορές το APF (Assumed Protection Factor : Υποτιθέμενος παράγοντας προστασίας ή επιτρεπόμενο όριο έκθεσης).