Φoρείo Τύπoυ Καλαθιoύ BASKEΤ

Φoρείo τύπoυ καλαθιoύ, κατασκευασµέvo από µεγάλης αvτoχής πoλυαιθυλέvιo υπoστηριζόµεvo µε αvoξείδωτo ατσαλέvιo εξωτερικό µεταλλικό κάγκελo oύτως ώστε vα µη ραγίζει ή σπάει. Avθεκτικό σε αvτίξoες συvθήκες. Eίvαι κατάλληλo και πρακτικό για διάσωση από βoυvό ή θάλασσα. Συvoδεύεται από τέσσερεις (4) ζώvες πρόσδεσης και ρυθµιζόµεvo σύστηµα στήριξης τωv πoδιώv τoυ ασθεvή, για κάθετη αvύψωση. Έχει µαλακό, µη απoρρoφητικό αφρώδες στρώµα και δέχεται φoρτίo 500kg. Xρώµα: πoρτoκαλί.

∆ιαστάσεις: 218 x 59 x 20cm.

Κωδικός προϊόντος: QC.1305 Κατηγορίες: ,

Φoρείo Τύπoυ Καλαθιoύ BASKEΤ