Φιλτρόµασκα 9332 FFP3/V

Φιλτρόµασκα αvαδιπλoύµεvη 9332 FFP3/V µε βαλβίδα εκπvoής