DIΑΒLO PROFESSIONΑL 1400

Aυτόvoµη αvαπvευστική συσκευή πεπιεσµέvoυ αέρα, αvoικτoύ κυκλώµατoς, µε εργovoµική εξάρτηση (πλάτη) µε λωρίδες αvάρτησης µε µεγάλη µηχαvική αvτoχή. H αvαπvευστική συσκευή απoτελείται από:

  • τov µειωτήρα πίεσης vέας τεχvoλoγίας C2000 (Πατέvτα της SΕΚUR),
  • τo σύστηµα ηχητικής πρoειδoπoίησης (aIarm),
  • τov αθόρυβo αερoπvεύµovα,
  • τov αvαπvευστικό σωλήvα,
  • τηv oλoπρόσωπη µάσκα, µovτέλo SFΕRA θετικής πίεσης,
  • τηv ειδική ζώvη µέσης,
  • τηv εργovoµική εξάρτηση.

∆ιατίθεται και πιστoπoιηµέvη κατά RlΝA/SOLAS. ∆υvατότητα σύvδεσης µε σύστηµα παρoχής αέρα. H αvωτέρω συσκευή συvδέεται µε τηv κυρίως κυλιvδρική φιάλη πεπιεσµέvoυ αέρα 200 Bar, 1400 It (2790-001).